"Τμηματοποίηση της Πελατειακής Βάσης και πώς Χρησιμοποιείται
για την Δημιουργία Αποτελεσματικού Στρατηγικού Πλάνου"

Σκοπός

Σε εποχές οικονομικής ύφεσης σαν αυτή που διανύουμε οι εταιρίες καλούνται να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στο υφιστάμενο πελατολόγιο τους.

Θα πρέπει να είναι σε θέση να καταστρώνουν τα στρατηγικά τους πλάνα σύμφωνα με τις ανάγκες και την δυναμική των πελατών τους και με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και διακράτηση των σχέσεών τους με την εταιρία.

Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι, διαφοροποιούνται ως προς τις ανάγκες, την συμπεριφορά και τη δυναμική τους. Ένα σωστό στρατηγικό πλάνο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές αυτές και να τμηματοποιεί την πελατειακή βάση αναλύοντας την οικονομική προοπτική, τον ανταγωνισμό, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του κάθε τμήματος (segment).

Η τμηματοποίηση των πελατών (customer segmentation) είναι ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού που δημιουργούνται κυρίως σε ώριμες αγορές σαν αυτή της τηλεφωνίας.


Τρόπος και υλικό εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει την μορφή workshop με παρουσίαση διαφανειών και δυνατότητα επίλυσης αποριών στην λήξη κάθε ενότητας.

Με την λήξη του προγράμματος θα παραδίδεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και οι σημειώσεις του σεμιναρίου.


Διδακτικές ενότητες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνει στο πώς να σχεδιάζουν και πως πρέπει να χρησιμοποιούν οι εταιρίες τα διάφορα είδη Segmentation με σκοπό τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού στρατηγικού πλάνου.